About Us


Kindermusik Family Thailand ได้รับการก่อตั้งและควบคุมการสอนโดย อ.สุธาวดี ชัยชนะวงศ์ หรือ "ครูเตย" ที่มีประสบการณ์การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กมากว่า 25 ปี

ครูเตยจบการศึกษาด้าน Music & Movement Education - Orff Schulwerk จากสถาบัน Orff Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นเรื่องการสอนดนตรีโดยเฉพาะ ที่ Mozarteum University ณ เมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย และได้รับประกาศนียบัตร Level 3 จาก The San Francisco International Orff Course

นอกจากนี้ครูเตยยังเคยเข้ารับการอบรมหลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของ Dalcroze และ Kodaly ที่ประเทศออสเตรียและสิงคโปร์

ปัจจุบันครูเตยสอนอยู่ที่ Mirabell Music Studio และเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรีศึกษา (Music Education) ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล